HARKOS Ontwikkeling continu aeroob korrelslibsysteem voor toepassing op de AWZI Harnaschpolder.

2022-03-21 01:43:51 By : Ms. Selina Zhang

Afvalwaterzuivering is een kostbare, energie- en ruimtevragende activiteit. Vanuit de drijfveren kostenreductie en duurzaamheid is er een continu behoefte aan optimalisaties en innovaties.

Momenteel ligt er voor bestaande conventioneel actiefslibsystemen een uitdaging op het gebied van energiebesparing, grondstofwinning en vermindering van het ruimtegebruik. De toepassing van aeroob korrelslib biedt hier mogelijk kansen. Waar Nereda® een semi-continue proces is, kan inpassing van aeroob korrelslib in bestaande infrastructuur uitkomst bieden als een continue bedrijfsvoering ook robuust mogelijk is. Om die reden wordt door TU Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services, Evides Industriewater, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Royal HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en werking van een continu aeroob korrelslibproces. Ook zal voor de awzi Harnaschpolder een concreet (her)ontwerp worden uitgewerkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder regie van een stuurgroep waarin de betrokken organisaties zijn vertegenwoordigd.

Onderzoeken en ontwikkelen van een korrelslibtechnologie die toepasbaar is op zuiveringen met een continu proces zoals de zuivering Harnaschpolder. Daarnaast uitwerken van een herontwerp voor de zuivering Harnaschpolder om de techniek daadwerkelijk in te kunnen zetten.  

Gebaseerd op begrip van korrelvorming in Nereda® en bestrijding van licht slib in conventionele actiefslibinstallaties (CAS),werd direct begonnen met het ontwerp en de bouw van een continue proefopstelling. Hiermee werd onderzocht of korrelslib geënt vanuit een Nereda® in standgehouden kon worden op het afvalwater van awzi Harnaschpolder. Daarnaast werd bestudeerd aan welke randvoorwaarden een dergelijk proces zou moeten voldoen op volle schaal. De proefinstallatie werd eind maart 2018 in gebruik genomen en tot eind 2019 is praktisch onderzoek uitgevoerd. Een structureel betere slibvolume index (SVI30) dan die van awzi Harnaschpolder werd behaald, maar het begrip van aeroob korrelslib en praktische handvatten vanuit de ervaringen met Nereda® bleken nog onvoldoende voor een vertaling naar een continue proces. In 2020 is daarom begonnen met de ontwikkeling van een modelmatige gevoeligheidsanalyse. Met dit model kon de invloed van procesparameters op de drijvende mechanismen achter vorming van aeroob korrelslib beter worden bestudeerd, o.a. gevoed met resultaten uit het pilotonderzoek. De nieuwe inzichten nodigden uit tot voortzetting van het pilotonderzoek.Met de kennis uit de modelstudie zijn technische aanpassingen van de pilotopstelling en een plan voor vervolgonderzoek gedefinieerd.

Na aanpassing van de proefinstallatie is in april 2021 weer begonnen met volcontinu bedrijf. De nieuwe aanpak had direct een positief effect op zowel de slibbezinkbaarheid als het aandeel korrelslib dat in stand gehouden kan worden. Het bedrijf van de proefinstallatie wordt de komende tijd verder geoptimaliseerd met als doel een vergelijkbare slibbezinkbaarheid en fractie korrelslib als in Nereda® te kunnen handhaven. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de vertaling van de randvoorwaarden voor aeroob korrelslib van pilotschaal naar volle schaal.

Met beperkte investeringen de capaciteit van de zuivering Harnaschpolder vergroten, minder energie verbruiken, verduurzaming en optioneel het terugwinnen van grondstoffen. Toepassing van deze technologie creëert op de zuivering mogelijk ook ruimte om nieuwe technieken toe te passen, bijvoorbeeld om medicijnresten te verwijderen.

Het is erg ingewikkeld om de werking van de waterontharding goed te kunnen beoordelen. Het proces speelt zich af in een di...

Veel waterpartijen, zoals stedelijke wateren, zijn veelal van een slechtere kwaliteit. Er groeien weinig waterplanten, het ...

In Amsterdam worden steeds meer systemen gerealiseerd om hemelwater op andere manieren te verwerken dan via de traditionele...

Doe, denk en ontwikkel met ons mee. Winnend innoveren doen we immers samen.

Deze pagina is vertaald uit het

Het Waterschapshuis Stationsplein 89 3818 LE Amersfoort